Adatvédelmi tájékoztató
1. Adatkezelő adatai:


Neve: Dudás Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 2764 Tápióbicske, Dózsa György út 43.

Adószáma: 13682051-2-13

Adatvédelmi felelős: Dudás Gábor

Elérhetőségei: info”kukac”dudaskft.hu

 


2. Adatkezelés szabályai


Ezen adatvédelmi tájékoztató hatálya 2018. május 10. napjától visszavonásig tart.


Dudás Gábor (adatkezelő), mint a dudaskft.hu, dudás.hu és loszerszamveret.hu üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a honlapokkal kapcsolatosan csak az adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.


A tájékoztató az adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.


A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.


Az adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének - amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.


Az adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.


Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.


Az adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.


Az adatkezelő az adatkezelés sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.


Az adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.


 

 

 

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése


Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.


Az adatkezelő a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.


A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.


A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.


Az adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.


A valóságnak nem megfelelő adatot, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.


Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.


Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


 

Az érintett az adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

    1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

    www.naih.hu

 

 

Az adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések:

    Az adatkezelés helye: 2764 Tápióbicske, Dózsa György út 43.

 

 

4.1. A honlap adatkezelése


Az adatkezelő honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.Az adatkezelő a honlapon semmilyen web-analitikai szolgáltatást nem használ.


A jelen weboldal használatával a honlap látogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra. 


4.2. Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel


Az adatkezelő honlapján nincs lehetősége a látogatónak űrlap kitöltésével az adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre.


Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.


Adatokat csak direkt módon lehet megadni, melynek célja a kapcsolattartás elősegítése, illetve a szállítás és a számlázáshoz szükséges adatokhoz való hozzájutás.


Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, szállítási és számlázási cím


                              

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulása.


Adattárolás határideje: az üzleti és pénzügyi teljesítést követő számviteli törvényben előírt határidő.


Az adattárolás módja: elektronikus


 

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések


A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.